PENERIMAAN ZAKAT MASJID RAYA BAITURRAHMAN

Zakat  menurut pengertian bahasa artinya suci, tumbuh dan berkembang.  Sedangkan zakat Menurut istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim (muzaki)   dan diberikan kepada golongan tertentu  (mustahik)  menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Zakat dari segi prakteknya adalah  distribusi harta dari kelompok kaya sebagai bentuk kepedulian yang bersifat wajib bagi kelompok miskin untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mustahik.  Zakat yang tertunai akan sangat berimplikasi  terhadap peningkatan sector ekonomi mustahik.

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dari kewajiban zakat  yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah.  Pilar zakat juga merupakan  aktivitas social  kemasyarakatan dan kemanusiaan..

Perintah Zakat dalam Al Qur’an

QS (At-Taubah (9):35) (Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.

QS (Al-Baqarah (2):43) (“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”.)

QS (At-Taubah (9):103) (“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka…”)

 

Berikut jenis-jenis harta yang wajib dizakati :Jenis harta yang wajib dizakati

PANITIA AMALAN RAMADHAN MASJID RAYA BAITURRAHMAN MENERIMA PENYALURAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

KONTAK PERSON : 0248310155

JL. PANDANARAN NO. 126 SEMARANG

Leave Your Comments

Your email address will not be published.

Copyright 2021, All Rights Reserved